Kiribati

Empowering and encouraging our communities to hold onto our language, culture and heritage, and pass it onto our younger generations.

"Kamarurunga ao kaunga ara kominiti ba ena kateimatoa ara taetae, katei, ao rabakauia ara bakatibu man reireinia te roro ae tabe n rikirake"

Katanoata aika a kakawaki i bukin te Covid-19 ao butin te Coronavirus

E buti te Covid-19 man te timtim n ran ke bururu man te matie ao te bekobeko, ngaia are te kabane n tamaroa i bukin totokoan butina bwa ngkana ko aoraki ao ko riai n tiku ni mwengam. matie ao bekobeko nakon manokun baim, teboki baim ma te tobu, ao mani kamwaui raoi.

Ngkana iai tabeaiangam ao ko kainnanoai anga ni buobuoki man botaki ni kuakua, tarebonia te Healthline i aon namban te Covid -19 ae 0800 358 5453 ae akea boona ao e uki n taai nako 24 te aoa, 7 te bong n te wiiki.

A rinanoaki mani kakabouaki katanoata i bukin boborau ma mamananga ngaia te bubuti  bwa kama kakaonimaki n tuoa Safe travel website ao te botaki ni kiba n te aonnaba ae IATA Travel Centre website ngkana iai managami nakon aba ianena.

I bukin ongora ni kaongora aika a boou ao koauaia nakon: https://www.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/